Vědecký název taxonu
Larix decidua
Jména autorů, kteří taxon popsali
Mill.
Odrůda
-
Český název
modřín opadavý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Larix europaea
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
nespojitý areál rozšíření zahrnuje jednak oblast alpských pohoří (Itálie, Švýcarsko, Rakousko), jednak oblast karpatských pohoří (Rumunsko, Slovensko), domácí v horskch a podhorských lesích také v Polsku a v ČR na severní Moravě.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
35-40 m velký strom, s korunou nejprve kuželovitou, posléze vejčitě kuželovitou a na obrysu nepravidelnou (zejména v horských a větrných oblastech), přeslenitě uspořádané větve jsou zpravidla lehce dolů skloněné či vodorovně rozložené a mají vystoupavé špičky (nahoru prohlé), drobné větévky zavojovitě převisající.
Výhony
lysé, žluté či hnědožluté a lesklé, s četnými brachyblasty.
Pupeny
vejčitě kuželovité, zaoblené a slabě pryskyřičnaté, některé neprorůstají v letorosty, ale přechází v brachyblasty z nichž vyrůstají shluky jehlic.
Listy
vyrůstají ve shlucích z brachyblastů (zpravidla po 25-40 ks) nebo na letorostech i jednotlivě, obvykle 15-30 x 0,7-1 mm velké, na líci ploché a rubu slabě kýlnaté, jen s nevýraznou a těžko pozorovatelnou kresbou, na jaře svěže zelené, na podzim nápadně zlatožluté.
Plody
šištice obvykle 1,5-3 (4) cm velké, podlouhle vejčité, ve zralosti jen málo zřetelně rozevřené, plodní šupiny na konci zaoblené a slabě dřípaté, se slabě zvlněným, ale přímým okrajem, podpůrné šupiny kratší než plodní.
Kůra a borka
v mládí šupinovitě odlupčitá a ponejvíce šedohnědá, ve vyšším věku a ve stáří hluboce brázditá červenohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Larix occidentalis - výhony oranžovohnědé až žlutohnědé, brzy olysávající, krycí šupiny pupenů chlupaté a na okrajích vykousané, jehlice poněkud delší tuhé a kýlnaté (na průřezu trojúhelníkovité), šedozelené, na rubu s dvěma řadami bělavých průduchů, nápadné šištice ve zralosti takřka pravoúhle odstávající, jejich podpůrné šupiny delší než plodní; Larix kaempferi - mladé letorosty červenohnědé, často ojíněné, jehlice modravě zelené s řadami průduchů na obou stranách, na rubu s dvěma nápadnými bělavými pruhy, šištice vejčitě kulovité s rozetkovitě rozevřenými okraji plodních šupin a skrytými podpůrnými šupinami.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilný druh, který snáší jen lehké přistínění, v opačném případě brzy vyvětvuje.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, vhodný především do vyšších poloh, oblasti II-V., horské ekotypy mohou v nižích polohách časněji rašit a posléze namrzat, upřednostňuje dostatečně provětrávané stanoviště, dokáže dobře prosperovat i na větrných lokalitách a na průvanu.
Faktor vody
upřednostňuje čerstvě vlhká a vlhká stanoviště a lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí, na suchu se mu nedaří.
Faktor půdy
na kvalitu půdního horizontu nenáročný, roste dobře i na minerálně chudých, kamenitých a mělkých půdách s minimem humusu, musí však být dobře zásobeny vodou, pionýrská dřevina, která osidluje surové, dosud neosídlené půdy na světlých stanovištích.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
V-X.
Použití
kosterní dřevina, zejména v podhorských a horských oblastech, použitelná i na extrémně chudých a klimaticky nepříznivých lokalitách, dřevina vhodná k tvarovaní, používaná jako solitéra i ve skupinách, zajímavá svou každoroční proměnlivostí, při použití, zejména ve volné krajině by měla být zohledňována správná provenience.
Choroby a škůdci
problémem mohou být vlnatky a pouzdrovníčci.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí dřevina, poměrně dobře toleruje znečištění a mětské prostředí, ve volné krajině trpí vytloukáním zvěří (srnčí) - je nutno zajistit vhodnou ochranu.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh výhradně generativně, kultivary především roubováním.
Odrůdy
ssp. polonica - přirozená přechodová forma mezi L. decidua a L. sibirica, původem z níže položených oblastí Polska (do 600 m.n.m.), poněkud vzrůstnější a štíhlejší v koruně, snášející lépe přistínění (max. do polostínu), šištice menší do 1,5-2,5 cm, plodní šupiny oválné, vně více chlupaté; ´Pendula´- někdy až 15-20 m vysoká forma, s pokrouceným kmenem a nestejně dlouhými převisavými větvemi, i s několika vzrůstnými vrcholy; ´Repens´ - zpravidla dorůstající do 2-3 m, nápadně záclonovitě převisavá kompaktní forma.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena