Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Larix decidua
Vědecký název taxonu
Larix decidua
Jména autorů, kteří taxon popsali
Mill.
Český název
modřín opadavý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Larix europaea
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Larix

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
nespojitý areál rozšíření zahrnuje jednak oblast alpských pohoří (Itálie, Švýcarsko, Rakousko), jednak oblast karpatských pohoří (Rumunsko, Slovensko), domácí v horskch a podhorských lesích také v Polsku a v ČR na severní Moravě.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
35-40 m velký strom, s korunou nejprve kuželovitou, posléze vejčitě kuželovitou a na obrysu nepravidelnou (zejména v horských a větrných oblastech), přeslenitě uspořádané větve jsou zpravidla lehce dolů skloněné či vodorovně rozložené a mají vystoupavé špičky (nahoru prohlé), drobné větévky zavojovitě převisající.
Výhony
lysé, žluté či hnědožluté a lesklé, s četnými brachyblasty.
Pupeny
vejčitě kuželovité, zaoblené a slabě pryskyřičnaté, některé neprorůstají v letorosty, ale přechází v brachyblasty z nichž vyrůstají shluky jehlic.
Listy
vyrůstají ve shlucích z brachyblastů (zpravidla po 25-40 ks) nebo na letorostech i jednotlivě, obvykle 15-30 x 0,7-1 mm velké, na líci ploché a rubu slabě kýlnaté, jen s nevýraznou a těžko pozorovatelnou kresbou, na jaře svěže zelené, na podzim nápadně zlatožluté.
Plody
šištice obvykle 1,5-3 (4) cm velké, podlouhle vejčité, ve zralosti jen málo zřetelně rozevřené, plodní šupiny na konci zaoblené a slabě dřípaté, se slabě zvlněným, ale přímým okrajem, podpůrné šupiny kratší než plodní.
Kůra a borka
v mládí šupinovitě odlupčitá a ponejvíce šedohnědá, ve vyšším věku a ve stáří hluboce brázditá červenohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Larix occidentalis - výhony oranžovohnědé až žlutohnědé, brzy olysávající, krycí šupiny pupenů chlupaté a na okrajích vykousané, jehlice poněkud delší tuhé a kýlnaté (na průřezu trojúhelníkovité), šedozelené, na rubu s dvěma řadami bělavých průduchů, nápadné šištice ve zralosti takřka pravoúhle odstávající, jejich podpůrné šupiny delší než plodní; Larix kaempferi - mladé letorosty červenohnědé, často ojíněné, jehlice modravě zelené s řadami průduchů na obou stranách, na rubu s dvěma nápadnými bělavými pruhy, šištice vejčitě kulovité s rozetkovitě rozevřenými okraji plodních šupin a skrytými podpůrnými šupinami.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilný druh, který snáší jen lehké přistínění, v opačném případě brzy vyvětvuje.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, vhodný především do vyšších poloh, oblasti II-V., horské ekotypy mohou v nižích polohách časněji rašit a posléze namrzat, upřednostňuje dostatečně provětrávané stanoviště, dokáže dobře prosperovat i na větrných lokalitách a na průvanu.
Faktor vody
upřednostňuje čerstvě vlhká a vlhká stanoviště a lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí, na suchu se mu nedaří.
Faktor půdy
na kvalitu půdního horizontu nenáročný, roste dobře i na minerálně chudých, kamenitých a mělkých půdách s minimem humusu, musí však být dobře zásobeny vodou, pionýrská dřevina, která osidluje surové, dosud neosídlené půdy na světlých stanovištích.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
V-X.
Použití
kosterní dřevina, zejména v podhorských a horských oblastech, použitelná i na extrémně chudých a klimaticky nepříznivých lokalitách, dřevina vhodná k tvarovaní, používaná jako solitéra i ve skupinách, zajímavá svou každoroční proměnlivostí, při použití, zejména ve volné krajině by měla být zohledňována správná provenience.
Choroby a škůdci
problémem mohou být vlnatky a pouzdrovníčci.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí dřevina, poměrně dobře toleruje znečištění a mětské prostředí, ve volné krajině trpí vytloukáním zvěří (srnčí) - je nutno zajistit vhodnou ochranu.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh výhradně generativně, kultivary především roubováním.
Odrůdy
ssp. polonica - přirozená přechodová forma mezi L. decidua a L. sibirica, původem z níže položených oblastí Polska (do 600 m.n.m.), poněkud vzrůstnější a štíhlejší v koruně, snášející lépe přistínění (max. do polostínu), šištice menší do 1,5-2,5 cm, plodní šupiny oválné, vně více chlupaté; ´Pendula´- někdy až 15-20 m vysoká forma, s pokrouceným kmenem a nestejně dlouhými převisavými větvemi, i s několika vzrůstnými vrcholy; ´Repens´ - zpravidla dorůstající do 2-3 m, nápadně záclonovitě převisavá kompaktní forma.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF